MiG-23UB

Ce MiG-23UB du 85.GvIAP vu au début des années 80 semblait équipé d'un radar Sapfir-21M.

This MiG-23UB of the 85.GvIAP seen in the early 1980s seemed to be equipped with a Sapfir-21M radar.

Deze MiG-23UB van de 85.GvIAP die begin jaren tachtig werd gezien, leek te zijn uitgerust met een Sapfir-21M radar.