Zossen

Anatoly Kvotchour, porte-drapeau du 20.GvAPIB ā Gross Dölln en 1978 !

Anatoly Kvochur, standard-bearer of the 20.GvAPIB at Gross Dölln in 1978!